O školi

O školi

Osnovna škola na području naselja Dobrota počela je sa radom 1.novembra 1844.godine. U njenom sastavu u parohiji Sv.Stasije i Ljutoj otvorena su 1844/45 godine posebna odjeljenja za žensku djecu i dječake. Škola postaje mješovita sa statusom niže osnovne škole i viša osnovna škola 1898/99 godine sa dva, četiri, pet i šest razreda pod zajedničkim upraviteljstvom. Škola mijenja ime 1898/99 godine i zove se Pučka škola Sveti Matija, a 1934/35 Državna narodna škola, koja dobija V, odnosno I razred Više osnovne škole, a sledeće školske godine i VI, odnosno II razred Više osnovne škole u Dobroti. Četiri niža razreda zadržavaju naziv Osnovna škola "Sveti Matija", Dobrota. Ova šestogodišnja škola se vodi pod zajedničkom upravom. Od 1942 do 1944. godine nosi naziv Osnovna škola Dobrota.

Od 15. januara 1945. godine na ovom području rade Osnovna škola Dobrota I, (u parohiji Sv. Matija) i u parohiji Sv. Stasije Osnovna škola Dobrota II. Te Osnovna škola Dobrota I je imala šest razreda, a već 1945/46 i jedna i druga samo četiri razreda. One 1945/46 i 1947. nose naziv Osnovna škola Dobrota a od 1947. Narodna osnovna škola Dobrota. Kasnije ova odjeljenja rade u sastavu Osnovne škola "Njegoš"kao područno odjeljenja Dobrota I i Dobrota II, Donji Orahovac i GOrnji Orahovac. Nakon zemljotresa, kad su svi objekti porušeni, donesena je odluka o njihovom ukidanju i izgradnji matične škole u Dobroti koja i sada radi. Osnovna škola "Narodni heroj Savo Ilić" u Dobroti izgrađena je na osnovu Rješenja o odobrenju izgradnje (građevinska dozvola) opštine Kotor br.03 2764/1 od 3.8.1980.godine. Osnovna škola je Rješenjem SO Kotor br.01 4584/1 82 kojim je data saglasnost na Odluku Zbora radnih ljudi Osnovne škole "Njegoš" o osnivanju OOUR Osnovne škole u Dobroti u sastavu RO Centar za osnovno obrazovanje i vaspitanje u Kotoru.

Dakle, ova škola se izdvojila iz sastava Osnovne škole "Njegoš" i radila u svojstvu područnog odjeljenja škola u Dobroti sa 16 odjeljenja svih osam razreda osam odjeljenja nižih i osam odjeljenja viših razreda. Obzirom da je škola udaljena preko 2 km od matične škole to je pričinjavalo teškoće u funkcionisanju stručnih i samoupravnih tijela i organa škole. Polazeći od ovih činjenica škola je počela sa samostalnim radom školske 1982/83 godine i imala 543 učenika. U školi u Dobroti tada je izvodilo nastavu 22 radnika sa punim radnim vremenom dok su drugi dopunjavali normu u drugim školama. Školu je 2. decembra 1982. godine svečano otvorio švajcarski ambasador u Jugoslaviji pošto je škola građena iz sredstava švajcarske vlade,a dijelom i samodoprinosom građana opštine Kotor. Registrovana je kod Okružnog privrednog suda u Titogradu Fi 385/83.

Kasnije je dobila ime koje i danas nosi po istaknutom revolucionaru ovog kraja i vaspitaču Građanske škole u Risnu. Do 1990. godine vaspitno obrazovni proces škole odvijao se u okviru RO Centar za osnovne obrazovanje i vaspitanje Kotor. U školskoj 1990/91 godini samoupravni organi škole (Savjet i Zbor radnika) donijeli su odluku o istupanju iz RO Centar za osnovno obrazovanje i vaspitanje koje je referendumom i potvrđeno. Kako u novom Zakonu o osnovnoj školi nijesu predviđeni ovakvi oblici organizovanja to je referendumom i potvrđena odluka kolektiva. Naša škola od školske 2004/05.g. sprovodi program reforme – nove devetogodišnje osnovne škole.

O školi iz ugla nastavnika:


Trideset i četiri godine je postojanja i rada OŠ “Narodni heroj Savo Ilić” u Dobroti, godine kojima se možemo pohvaliti među školama, a, bez pretjerivanja, i među drugim obrazovnim i kulturnim institucijama u Crnoj Gori. Ovo, ne toliko zbog dužine postojanja, koliko zbog dobre organizovanosti, stručnog i profesionalnog rada, kreativnog ispunjenja osnovnog vaspitnog cilja. Zahvaljujući znalačkom i stručnom radu učitelja, nastavnika, profesora, stručnih saradnika i uprave škole, stvorili smo i stvaramo kvalitetne mlade ličnosti, čijim uspjesima se ponosimo. Svijetla je tradicija ove škole koja je po uspjehu učenika bila, od osnivanja, među najboljima u regionu, a i Crnoj Gori. Skupština Crne Gore je ovaj vrijedni kolektiv 1993. nagradila najvišom nagradom “Oktoih”. U svom postojanju od 2. decembra 1982. godine do danas, škola je žnjela svoje bogate vaspitno-obrazovne žetve. Iz njenih klupa iznjedrili su se stručnjaci u svim oblastima života: stvaraoci, humanisti, čestiti ljudi, vrhunski sportisti, građani koji su se po radu, zanju, talentu daleko pročuli. Brojne diplome i priznanja po zidovima našeg hrama znanja svjedoče o uspjesima i nagradama učenika. Teško ih je ovdje sada nabrojati, ali svaka školska godina je posebna i svaku krasi đerdan uspjeha.

Trideset i četiri godine je postojanja i rada OŠ “Narodni heroj Savo Ilić” u Dobroti, godine kojima se možemo pohvaliti među školama, a, bez pretjerivanja, i među drugim obrazovnim i kulturnim institucijama u Crnoj Gori. Ovo, ne toliko zbog dužine postojanja, koliko zbog dobre organizovanosti, stručnog i profesionalnog rada, kreativnog ispunjenja osnovnog vaspitnog cilja. Zahvaljujući znalačkom i stručnom radu učitelja, nastavnika, profesora, stručnih saradnika i uprave škole, stvorili smo i stvaramo kvalitetne mlade ličnosti, čijim uspjesima se ponosimo. Svijetla je tradicija ove škole koja je po uspjehu učenika bila, od osnivanja, među najboljima u regionu, a i Crnoj Gori. Skupština Crne Gore je ovaj vrijedni kolektiv 1993. nagradila najvišom nagradom “Oktoih”. U svom postojanju od 2. decembra 1982. godine do danas, škola je žnjela svoje bogate vaspitno-obrazovne žetve. Iz njenih klupa iznjedrili su se stručnjaci u svim oblastima života: stvaraoci, humanisti, čestiti ljudi, vrhunski sportisti, građani koji su se po radu, zanju, talentu daleko pročuli. Brojne diplome i priznanja po zidovima našeg hrama znanja svjedoče o uspjesima i nagradama učenika. Teško ih je ovdje sada nabrojati, ali svaka školska godina je posebna i svaku krasi đerdan uspjeha.

U školi su zastupljene i brojne slobodne aktivnosti u okviru kojih učenici postižu izuzetno dobre rezultate na raznim smotrama, izložbama i takmičenjima, pa se čuje i za vrsne biologe, matematičare, likovnjake, šahiste, gimnastičare, humaniste, kreativce, glumce … Naravno, za prepoznavanje ovakvih talenata zaslužan je kadar naše škole, nastavnici koji predano i s ljubavlju posebno rade na jačanju motivacije za postizanje ciljeva. Za naše literate najzaslužnija je profesorica Smilja Sindik, čiji učenici prednjače u broju nagrada od lokalnih do svjetskih, takođe i profesorica Aleksandra Sindik. Na državnim takmičenjima, učenici su takođe bili vrlo zapaženi: 1. nagrada iz biologije pod mentorstvom nastavnice Anđelije Daković; nastavnica matematike Dijana Milošević je uspješan mentor učenika koji je osvojio 1. nagradu na repubičkom takmičenju sa maksimalnim brojem bodova; ne zaostaje ni profesorica italijanskog jezika Tatjana Daković sa prvonagrađenim učenicima na takmičenju koje organizuje Udruženje Dante Aligieri – Mailing lista histria, čiji učenici gotovo svake godine odnesu 1. nagradu. Profesorice Smilja Sidik i Anđelija Daković gotovo u jednom dahu kažu da je za ovakve uspjehe presudna neizmjerna ljubav prema poslu koji obavljaju i da nema veće satisfakcije od djeteta punog znanja koje vam upravo tim znanjem najviše i zahvaljuje. Brojna imena bi se našla na zvjezdanom školskom nebu nagrađenih. Za njih su ove stranice male, ali smo ubijeđeni da su njihove granice neslućene i da će novinske strane tek biti ukrašene njima.