EKSTERNA PROVJERA ZNANJA UČENIKA NA KRAJU TREĆEG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE